Co je hypoteční úvěr?

Hypoteční úvěr je v současnosti nejlevnějším zdrojem financování potřeb bydlení pro občany. Podnikatelské subjekty mohou využít úvěr na investice do nemovitostí určených k bydlení nebo podnikatelské účely. Jedná se o dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR.

Hypoteční úvěr se zjednodušeně dá charakterizovat jako obrácená forma spoření. Prostředky na financování vašeho záměru dostanete ihned, bez dlouhého spoření. Další předností je, že místo placení nájemného můžete splácet úvěr na vlastní bydlení.

1.1. Druhy hypotečních úvěrů
Banky většinou rozlišují dva základní typy hypotečních úvěrů a to podle účelu využití úvěru. Jedná se o tzv. klasický, stavební hypoteční úvěr

Klasický hypoteční úvěr je poskytován na investice do nemovitostí na území České republiky formou koupě nemovitosti i včetně souvisejících pozemků, koupě vlastnického podílu, vypořádání spoluvlastnictví nebo dědického nároku.

Stavební hypoteční úvěr je poskytován za účelem výstavby, rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti, koupě rozestavěné nemovitosti spojené z její dostavbou, nebo stavebních úprav nemovitosti.

Dále se setkáte z hypotečními úvěry, které jsou kombinovány např. se stavebním spořením, životním pojištěným nebo hypotečními zástavními listy.

1.2. Úvěr poskytují banky fyzickým osobám na:
Koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (byt, rodinný dům)
výstavbu nemovitosti, případně její změnu (přístavby, nástavby, změny bytových jader …)
rekonstrukci nemovitosti
údržbu nemovitostí
koupi stavebního pozemku (jen tuzemské nemovitosti, ve kterých je více než polovina plochy určená k bydlení)
na splacení dříve poskytnutých úvěrů použitých na investici do nemovitosti poskytnutých stavebními spořitelnami, případně státním rozvojem bydlení nebo jinou bankou.Ďalšími možnostmi využití hypotečního úvěru jsou finanční vyrovnání dědických nároků na nemovitost nebo finanční vyrovnání spoluvlastnického podílu z nemovitosti.

1.3. Průvodce hypotékou
Na základě znaleckého posudku je určena hodnota nemovitosti, a tím i maximální výše úvěru. Znalci musí být zpravidla akceptováni bankou. Veškeré náklady spojené s vyhodnocováním nemovitostí hradí žadatel, stejně jako veškeré náklady spojené s dokumentací.

Hypoteční úvěry se splácejí minimálně 5 let formou pravidelných měsíčních anuitní splátek. Horní hranice splácení úvěrů není v každé bance stejná. Maximální délka splácení úvěru může být stanovena na 20 nebo 30 let, resp. na dobu, kdy žadatel -úvěry dosáhne důchodového věku.

Nejvýhodnější
Z hlediska vztahu lhůty splatnosti k výšce splátek a celkově zaplacených úroků jsou úvěry s lhůtou splatnosti 10 – 20 let. U úvěrů s velmi krátkou dobou splácení jsou splátky příliš vysoké a opačně při velmi dlouhém splácení se úvěr prodraží.

Minimální výše úvěru se zpravidla pohybuje v rozmezí 100 000 až 500 000 Kč. Horní hranice je omezena hodnotou zastavené nemovitosti. Banky poskytují úvěry maximálně do výše 70% ceny nemovitosti. Pokud hodnota nemovitosti nepostačuje k zajištění požadované výše úvěru, je možné jej zabezpečit další nemovitostí.

Státní příspěvek na hypoteční úvěry se poskytuje pouze na úvěry do výše
2 500 000 Kč na jednu nemovitost určenou k bydlení. Státním příspěvkem se rozumí procento, kterým stát snižuje výši úrokové sazby určenou ve smlouvě o hypotečním úvěru. Procentuální výše státního příspěvku během trvání úvěrového vztahu je neměnná.

Při stanovení úrokové sazby se vychází z aktuální situace na trhu (v současnosti cca 6,5%) Tato sazba může být ještě snížena o 1% (státní příspěvek) Právě státní příspěvek dělá hypoteční úvěry zajímavými a relativně levnými.

Úroková sazba
Se však může v průběhu splácení úvěru měnit. Podmínky změny sazby jsou v jednotlivých bankách rozdílné. Sazby jsou zpravidla fixovány na dobu 5 let. Často je výška změny omezena např. 3,5% oběma směry, případně je stanovena maximální výškaúrokovej sazby, která se nesmí překročit.

2. Poskytnutí hypotečního úvěru
Poskytnutí hypotečního úvěru je zpravidla podmíněno
Prokázáním schopnosti splácet úvěr / banka hodnotí každého žadatele o úvěr na základě komplexní analýzy jeho finanční situace, zajištěním úvěru vhodnou tuzemskou nemovitostí a to i rozestavěnou ve vlastnictví žadatele o úvěr nebo ve vlastnictví třetí osoby, zapsanou v katastru nemovitostí, věkovou hranicí od 20 do 65 let, trvalým pobytem, ​​pojištěním nemovitosti pro případy poškození nebo zničení a vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky,
ve zvláštních případech dodatečným zajištěním úvěru (životní pojištění, ručitel apod.), v případě koupě může k zajištění úvěru sloužit kupovaná nemovitost.

Postupy jednotlivých bank se při dokumentaci žádosti liší v závislosti na tom, k jakému účelu bude úvěr poskytnut. U úvěru poskytnutém na koupi nemovitosti, budou potřebné odlišné dokumenty jako při její výstavbě, údržbě nebo rekonstrukci.

3. Čerpání úvěru
Čerpání úvěru je možné
Po předložení dokladů o účelovém použití úvěru a po splnění bankou stanovených obchodních podmínek, bezhotovostně na účty dodavatelů, resp. prodávajících nebo na účet uvedený klientem, zápisem zástavního práva ve prospěch banky na příslušnou nemovitost v katastru nemovitostí, pojištěním zakládané nemovitosti a vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky.
životní pojištění se může vyžadovat v závislosti na počtu let splácení úvěru, výše úvěru a jiných okolností …)

V případě, že banka vyhoví žádosti o úvěr, finální částka vynaložená na získání úvěru může činit až cca 20 000 Kč. Poplatek je součtem poplatků za všechny náležitosti potřebné k získání úvěru. Některé banky si účtují samostatný poplatek za zpracování žádosti (cca 3000Sk), dále třeba přičíst částku za znalecký posudek a notářský zápis, jejíž cena činí cca 5000 Kč. K dosud vynaloženým prostředkům třeba přičíst ještě poplatek bance zpravidla ve výši 0,4 až 1% z výše úvěru. Čili u úvěru ve výši 2 000 000 Kč to bude 8000 až 20 000 Kč.

Hypoteční úvěr
Představuje novou možnost, jak okamžitě / v některých bankách již do 48 hodin / získat rozhodující zdroje na výstavbu rodinného domu či koupi bytu. Vytváří výhodnou perspektivu kombinovaného spolufinancování bytové výstavby při využití dalších forem – stavebního spoření a půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení.

3.1. Dá se úvěr splatit předčasně?
Úvěr můžete splatit i předčasně, nebude to však zdarma. Banka vlastně přichází o zisk z úroků, které byste ještě museli zaplatit. Žádosti o předčasné splacení úvěru jsou v některých bankách posuzovány individuálně a pak je stanovena sankce za předčasné splacení úvěru. Jinde je sankce smluvně určena. Její výška se je zpravidla odvozena od výše úvěru, předčasně splacené částky, případně od úroků a počtu let, které zůstávaly do konce smlouvy.

4. Poskytovatelé
Hypoteční úvěr v současnosti nabízí deset Slovenská bank a využívá ho stále více klientů. Zároveň však patří k nejkomplikovanějším bankovním produktům se složitým procesem vyřizování.

VUB banka, Slovenská spořitelna, Istrobanka, Tatra banka, HypoVereinsbank, Československá obchodní banka, UniBanka, Lidová banka, Dexia banka, OTP Banka Slovensko

5. Hypotéka v eurech nemusí být výrazně levnější
Úvěr na bydlení spojený s hrou na vývoj kurzu koruny a eura – tak lze nazvat hypoteční úvěr v eurech, který poskytují některé Slovenské banky. Již v minulém roce je mohl klient požadovat v OTP Bance Slovensko av HypoVereinsbank, v tomto roce eurohypotéky nabízí i VÚB. V únoru, když ji tato banka začala propagovat, byla ještě hlavní výhodou eurového úvěru nižší úroková sazba. Základní sazba úvěrů (obvykle cena swapů), ze které banky počítají výslednou sazbu klientovi, totiž byla na euro nižší než na korunu. Už před posledním únorovým snížením základních sazeb České národní banky se ceny swapů na korunu a euro vzájemně přiblížili a pokračují v podobné linii.

Důvody, pro které by měly být eurohypotéky výrazně levnější než hypoúvery v korunách, tak momentálně pominuly. VÚB již například nabízí korunové a eurové hypotéky od stejné úrokové sazby. Výhodou a současně rizikem úvěru v eurech však zůstává kurzový vývoj. Pokud se bude koruna dál zhodnocovat, tak jak to očekávají analytici, klient může na kurzových rozdílech získávat. Při posilování koruny se totiž výška euroúveru v korunách snižuje. Plusem je to tehdy, pokud klient splácí úvěr v korunách, co možné je. Dlužník by však měl počítat také s opačným vývojem. Kdyby se koruna oproti euru oslabila, celkový objem euroúveru v korunách by se zvýšil.

6. Kdo jsou hypoteční makléři?
Orientovat se v nabídce různých produktů a podmínek není vůbec jednoduché. Porovnání jednotlivých nabídek stojí hodně času, přičemž se může stát, že zvolená banka nakonec žádost odmítne, protože klient neprošel Skóringové hodnocením banky.

S hypotečním makléřem by vše mělo jít jednodušší.
Dobrý hypoteční makléř za klienta probere většinu starostí s výběrem banky, obíháním institucí a nepříjemným papírováním. Už na prvním setkání, by měl makléř posoudit investiční záměr klienta a navrhnout pro něj co nejvýhodnější řešení. Klient by měl poskytnout všechny relevantní informace o svém záměru, zaměstnání, příjmech a výdajích. Správný hypoteční makléř má k dispozici podklady z bank, takže klientovi může prakticky hned říci, ve které bance by mohl získat úvěr, s jakou úrokovou sazbou by měl orientačně počítat a podobně.

Hypoteční makléř
Umí nabídnout klientovi na výběr více možností, přičemž vysvětlí jejich výhody a nevýhody. Následně pro něj makléř sestaví seznam všech potřebných dokladů, pomůže mu je shromáždit, vyplní a podá za něj žádost o úvěr. Hypoteční makléř dohlíží i na průběh schvalovacího procesu v bance av případě potřeby pomůže odstranit vzniklé problémy, čímž se celý proces urychlí.
Špičkový makléř dohlédne i na hladké čerpání úvěru a na splnění všech smluvních podmínek, kterými banka v úvěrové smlouvě podmínila čerpání úvěru. Nejčastěji jde o zapsání zástavních smluv do katastru nemovitostí, předložení listu vlastnictví se zapsanou tíhou vůči bance, pojištěním záložního objektu, vinkulaci pojištění vůči financující bance a podobně.

7. Na bydlení již nejen hypoteční úvěr
Kdo si chtěl před rokem financovat bydlení bankovním úvěrem, z nabídky finančních institucí si vybíral snadno. Univerzálním řešením byl hypoteční úvěr. Státní bonifikace ho zlevňovala oproti všem jiným úvěrem.

Od tohoto roku je podpora státu u hypoték nulová, a tak se některé banky od tohoto administrativní náročného a náročnějšího produktu odklánějí.

Ačkoli je předpoklad, že hypoteční úvěry zůstanou při financování bydlení dominujícími, klienty oslovují i ​​jinými, velmi podobnými produkty. Jde o investiční nebo spotřební úvěry na bydlení, případně americkou hypotéku.

Zatímco první musí směřovat na bydlení, při americké hypotéce klient vůbec nemusí dokladovat, na co získané prostředky minul. Může je použít i na spotřebu. Všechny tyto úvěry mají společný znak – klient je získá na delší dobu a za úvěr ručí nemovitostí.

7.1. Proč ne hypotéka
Proč banky uvádějí na trh podobný produkt jako hypoteční úvěr? Důvod je v zákoně o bankách. Hypoteční úvěry musí ze zákona refinancovat hypotečními zástavními listy.

Mají však přebytek likvidity a levnějších primárních zdrojů, nepotřebují si na trhu půjčovat další. I když tuto povinnost často řeší vzájemným odkupem hypotečních zástavních listů, jejich emise považují většinou za zbytečně nákladné.

Při jiných produktech na bydlení, které nejsou označeny jako hypoteční, tato zátěž odpadá. Proto se i na ně snaží orientovat pozornost klientů. Hypotéky už nejsou zajímavý produkt.

Slovenská spořitelna se jako první loni začala výrazněji připravovat na odklon od tradičních hypoúverov. Z pohledu klienta není důvod, proč by se neměl dát novou nabídkou bank oslovit. Státní bonifikace, která zvyšovala atraktivitu hypoúverov, od tohoto roku není. Pokud chce banka podpořit prodej jiných úvěrů než klasických hypotečních, dokáže to projevit i na ceně. Slovenská spořitelna zvýhodňuje spotřební úvěr na bydlení úrokovými sazbami i poplatky.

Klientovi, který má úvěr se splatností delší než deset let, uhradí i náklady za vklad do katastru a znalecký posudek. Oproti hypotékám nemusí klient použití pětiny úvěru dokladovat.

Právě spořitelna nejvýrazněji prosazuje odklon od klasických hypoték k „normálním“ úvěrům. Účelovost na bydlení však považuje za důležitou, proto americkou hypotéku – ačkoli ji v nabídce má – velmi nepropaguje.

7.2. Bezúčelová hypotéka
Americká hypotéka je volnější typ úvěru, který mají jako jedinou alternativu ke klasickým hypotékám několik banky. Pohledy na ni jsou však rozdílné. I když obecně platí, že úvěry zaručené nemovitostí vykazují menší delikvenci, podle několika bankéřů bývá disciplína při splácení úvěrů jiných než těch vyčleněných na bydlení nižší.

HypoVereinsbank, která loni tento produkt představila jako první, však úročí klasickou i americkou hypotéku stejně. Většina ostatních bank má sazbu na takovýto úvěr stanovenou io procentní bod vyšší než při klasické hypotéce.

8. Průběh žádosti o hypoteční úvěr
Předpokládejme, že máte vážný zájem o hypoteční úvěr. V této části si shrneme pravděpodobný průběh žádosti. Dozvíte se, co bude od vás banka požadovat a co budete v jednotlivých fázích žádosti dělat. Pro lepší orientaci si Znázorněme průběh žádosti prostřednictvím návštěv, které budete muset nevyhnutelně absolvovat.

V této fázi byste se měli rozhodnout pro konkrétní banku, ve které o úvěr požádáte. Na trhu je jejich řada a vy máte možnost výběru. Důležitá je hlavně výše úrokové míry a zpracovatelské poplatky za vypracování žádosti. Pokud chcete mít lepší přehled o současné situaci na trhu a podmínkách v jednotlivých bankách viz přehledy, které jsme pro vás připravili.

1. návštěva
Předpokládejme, že jste si banku už vybrali. Její pracovníci vám dají materiály, ve kterých jsou základní a obecné informace o produktu, podmínky banky, seznam potřebných dokumentů, sazebník poplatků ap.Povedzte pracovníkovi banky na co úvěr potřebujete, jaká je finanční náročnost vašeho záměru atd. Ptejte se na vše, co vás zajímá a na co jste nenašli odpověď v materiálech poskytnutých bankou. Pracovníci vám ochotně poradí budou se snažit přizpůsobit produkt vašim predstavám.Na závěr setkání dostanete tzv. Prescoring. Je to dost rozsáhlý formulář (může mít i 8 stran), ve kterém uvedete údaje o svých příjmech, výdajích, majetkových poměrech a závazcích. Tyto údaje zatím netřeba dokladovat. Mají jen rozhodnout, jestli máte vůbec šanci hypoteční úvěr dostat.

2. návštěva
Pokud jste v Prescoringu uspěli, dozvíte se jaké dokumenty budete potřebovat na doložení vašich příjmů, výdajů a majetkových poměrů. Rovněž dostanete seznam potřebné dokumentace k zastavené nemovitosti, ale také k nemovitosti, kterou chcete úvěrem financovat.

3. návštěva
S potřebnými dokumenty a doklady půjdete opět do banky. Tam je porovnají s údaji, které jste uvedli v Prescoringu. Opět přehodnotí vaši žádost z hlediska schopnosti splácet splátky az hlediska zastavené nemovitosti (její hodnoty a celkové ceny, kterou má pro banku vůči žádanému úvěru). Vy ještě nezapomeňte naposledy specifikovat své požadavky a ujistit se, že dostanete to, co potřebujete.

4. návštěva
Pro získání úvěru jste v tomto okamžiku udělali už všechno, co bylo ve vašich silách. Teď třeba jen počkat na vyjádření banky. Banka žádost vyhodnotí. V této fázi vám nezbývá jen čekat. Mezera mezi předáním potřebných dokumentů a podpisem smlouvy je různá.

V případě, že byla vaše žádost schválena banka vám oznámí, kdy by bylo možné podepsat smlouvu. Při jejím podpisu ještě jednou překontrolujte všechny náležitosti.