Podstata zahraničně obchodní politiky

Podstata zahraničně obchodní politiky

Jednotlivé ekonomiky jsou v současnosti vzájemně pospojovány množstvím vazeb. Prostřednictvím mezinárodní dělby práce, výměny informací, měnových vztahů, vědeckotechnického rozvoje a dalších procesů se navzájem ovlivňují.

Každá ekonomika se snaží produkovat takové výrobky a služby, které dokáže vyrobit co s nejnižšími náklady. Dováží zase takové výrobky a služby, které není schopna vyrobit, resp. je dokáže vyrobit s vyššími náklady.

obchodní politika

Obchodní politika reguluje množství a pohyb zboží a služeb, které přecházejí hranice do a ze zahraničí.

V současnosti se využívají 2 typy obchodní politiky:

protekcionistický obchodní politika

liberální obchodní politika
Protekcionistický obchodní politika

Protekcionismus – ochranářství, jde o systém opatření / nástrojů / vybudovaných na ochranu vlastní ekonomiky a jejích zájmů.

Ekonomika uplatňuje protekcionistický politiku na velmi krátkou dobu a to tehdy, když se snaží ochránit slibně se rozvíjející domácí odvětví a tak podpořit zaměstnanost v určitém regionu.

Dlouhodobé používání protekcionistický politiky v ekonomice je neefektivní.

Liberální obchodní politika

LIBERALIZACE – odstranění omezení určitého nebo celého dovozu.

Liberální zahraničně obchodní politika umožňuje volný pohyb zboží a služeb, pracovní síly a kapitálu.

Výhody liberální obchodní politiky:

zvýšení konkurence na domácím trhu

postupné omezování monopolu domácích výrobců

rozšíření sortimentu při uspokojování potřeb

zvyšování efektivnosti výroby

urychlení ekonomického růstu

zvýšení životního standardu

Nedílnou součástí výměny zboží a služeb jsou i peněžní vztahy. Vývoj zboznë peněžních vztahů v mezinárodním obchodě se zkoumá prostřednictvím platební bilance.

Platební bilance zahrnuje obchodní bilanci, která vyjadřuje vztah mezi hodnotou exportu a hodnotou importu zboží za určité období, zpravidla je to 1 rok. Obchodní bilance tvoří jednu složku platební bilance. Rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu tvoří saldo obchodní bilance.