předchozí prácedalší práce Dynamické modelování stoupaček oleje při velkých výtlacích

Formulace křivočaré struktury je vyvinuta v nelineární dynamice velkých posunů. Z kinematiky tuhého tělesa řezů je trojrozměrná formulace redukována na jednorozměrnou formulaci tvořenou křivočarou parametrizací popisující střední linii struktury. Řezy jsou považovány za obrazy řezů přímého paprsku rotací. Skutečnost, že pracujeme s rotacemi, zahrnuje vznik nelineárního stavu, který podle definice charakterizuje ortogonální skupinu rotací jakékoli amplitudy. Nezávislými proměnnými problému jsou vektor umístění střední čáry a vektor umístění rotace sekcí (argument jakékoli rotace reprezentovaný Rodriguesovým vzorcem). Všechny kinematické veličiny (výsledné síly a momenty, zobecněné celkové zakřivení, úhlové rychlosti a zrychlení řezů) jsou proto vyjádřeny jako funkce těchto jediných nezávislých proměnných. Předpoklad lineárního a izotropního materiálu, aby bylo možné formulovat konstitutivní zákon z hlediska křivočarých výsledných sil (definováním Youngova modulu a ekvivalentního modulu smyku), je zachován, ale možná snadno rozšířen na složený paprsek. Virtuální posunutí je definováno jako derivace vektorového umístění struktury ve srovnání se dvěma nezávislými proměnnými (aby zůstala v tečné rovině). Explicitní závislost virtuálního rotačního posunutí řezů je tak aktualizována jako funkce skutečného otáčení. Poté je vyvinuta formulace kontaktního tření křivočaré struktury s mořským dnem. Je vytvořena inkrementální formulace kontaktních sil pro dynamické rozlišení pohybových rovnic ve formě Newmark / Newtonova algoritmu