Vykazování podezření z nesrovnalostí při čerpání prostředků EU

Vykazování podezření z nesrovnalostí při čerpání prostředků EU
Evropská komise zřídila za účelem zvýšení účinnosti boje proti podvodům s finančními prostředky Evropské unie (EU) svým rozhodnutím č. 1999/352 / ES ze dne 28. dubna 1999 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) se sídlem v Bruselu. OLAF je nezávislý úřad zodpovědný za provádění vyšetřování podvodů, korupce a jiných nezákonných činností, včetně pochybení v rámci evropských institucí.

Hlavním cílem OLAF je ochrana finančních zájmů Evropské unie, a tedy ochrana všech evropských daňových poplatníků, kteří financují rozpočet Evropské unie.

Ochrana finančních zájmů se stala jednou z priorit i pro Slovenskou republiku po jejím vstupu do EU. Ve smyslu Dohody o spolupráci uzavřené mezi sekcí kontroly a boje proti korupci Úřadu vlády ČR, útvarům působícím jako koordinační služba pro boj proti podvodům (AFCOS) na ochranu finančních zájmů Evropské unie a pro boj proti korupci a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) jakož i ve smyslu článku 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), je odbor Centrální kontaktní útvar pro OLAF (očku OLAF) sekce kontroly prvním místem kontaktu pro OLAF v České republice. Jeho úkolem je koordinace činností zaměřených na ochranu finančních zájmů EU na národní úrovni.

V rámci své činnosti přijímá i podání veřejnosti o podezření z poškození, resp. ohrožení finančních zájmů Evropské unie v České republice.

Nesrovnalostí se rozumí:
řízení subjektu nebo opomenutí subjektu čerpajícího prostředky Evropské unie takovým způsobem, že by mohlo dojít nebo dochází k neoprávněnému použití takových prostředků a k porušení práva České republiky nebo Evropské unie
podezření z podvodu v souvislosti s neoprávněným použitím prostředků Evropské unie

Pro hlášení podezření z nesrovnalostí zřídil Úřad vlády ČR e-mailovou adresu:
nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podněty s podezřením z nezákonné činnosti při čerpání prostředků EU mají obsahovat zejména tyto informace:

Základní údaje o projektu (název, číslo)
Informace o poskytovateli příspěvku
Informace o příjemci finančního příspěvku
Uvedení osoby, jíž se podezření týká
Popis skutečností, které vedou nahlasovateľa k podezření ze zneužití prostředků EU a datum jejich zjištění
podpůrná dokumentace