7977 For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

For rent one bedroom apartment 55 m2 situated on the 2nd floor of a brick building without a lift. The floors are oak parquet and tiles, bathroom with tub. Heating gas boiler.

For rent one bedroom apartment Prague 2 - Nové Město, Náplavní street
For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

Fully equipped kitchen with all appliances like gas stove, fridge / freezer, dishwasher. Together with the rent are paid house services in the amount of 1000 CZK per person and gas, electricity according to consumption paid directly to suppliers.

For rent one bedroom apartment Prague 2 - Nové Město, Náplavní street
For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

It is living in the heart of Prague with walking distance to the Charles Bridge, Old Town Square, a few steps from the Vltava River, a short walk from the Národní třída station, the MY and Quadrio department stores.

For rent one bedroom apartment Prague 2 - Nové Město, Náplavní street
For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

All civic amenities (schools, kindergartens, doctor, hospital, shops).

For rent one bedroom apartment Prague 2 - Nové Město, Náplavní street
For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

The apartment has excellent access to international schools (ISP / River Side School / Prague British School). Available immediately. The lessee will pay gas and electricity directly to the distribution companies.

Pronájem bytu 2+1 Praha 2 – Nové město, Náplavní ul.

Pronájem bytu 2+1, 55 m2 ve 2. patře cihlového činžovního domu bez výtahu. Na podlahách jsou dubové parkety a dlažba, koupelna s vanou.

For rent one bedroom apartment Prague 2 - Nové Město, Náplavní street
For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

Vytápěno plynovým kotlem. Plně vybavená kuchyňská linka se všemi spotřebiči jako plynový sporák, lednice s mrazákem, myčka. Spolu s nájmem se platí domovní služby ve výši 1000 Kč za osobu a plyn, elektro dle spotřeby placené přímo dodavatelům.

For rent one bedroom apartment Prague 2 - Nové Město, Náplavní street
For rent one bedroom apartment Prague 2 – Nové Město, Náplavní street

Jedná se o bydlení v samotném srdci Prahy s docházkovou dostupností na Karlův most, Staroměstské náměstí, pár kroků od řeky Vltavy, kousek od stanice Národní třída, obchodního domu MY a Quadrio. Veškerá občanská vybavenost (školy, školky, lékař, nemocnice, obchody). Z bytu je výborná dostupnost mezinárodních škol (ISP/ River Side school / Prague British School). Volné ihned. Nájemce bude platit plyn a elektřinu přímo distribučním společnostem.

 

Prvky pro modelování struktury porostu ozimé pšenice před založením konkurence: studium meziprostorových variací mechanismu odnožování a vývoje listů

K modelování růstu a vývoje plodiny pšenice před instalací konkurence mezi rostlinami přistupuje studie vývoje struktury porostu. V kapitole 1 porovnáváme některé simulační modely.

Prvky pro modelování struktury porostu ozimé pšenice před založením konkurence: studium meziprostorových variací mechanismu odnožování a vývoje listů
Prvky pro modelování struktury porostu ozimé pšenice před založením konkurence: studium meziprostorových variací mechanismu odnožování a vývoje listů

Jsou příliš orientovaní na studium průměrného chování, než aby je zde mohli používat. V kapitole 2 je databáze vytvořena po analýze dvou DBMS. Relační a někdy hierarchická struktura dat je předložena k rozhodnutí o volbě systému řízení. Studium odnožování a vývoje listů se provádí v kapitole 3. Provádí se automatická klasifikace stonků. Vyhodnocuje se robustnost tříd. Nemůžeme určit stabilní skupiny v průběhu času. Podle potratu kultivátorů T1 nebo T1p jsou definovány tři typy nohou. Délka prvního listu pozorovaná na začátku kultivace tyto skupiny jasně diskriminuje. S výjimkou potratů ojí, model vývoje listů a odnožování přesně odráží vývoj listového systému. Rozdíly mezi pozorováním a předpovědí jsou menší než 1/2 listu. Rozdíly mezi typy jsou velmi malé, kromě těch, které se týkají oje T1. V kapitole 4 jsou porovnány potenciální přírůstky suché hmotnosti kultivátorů pro dva druhy rostlin. Testují se různé růstové funkce: zachovaný model je jednoduchá forma y = a exp (b T), stejná pro jakýkoli kultivátor. Jsou porovnány dva modely odchylek; v jednom, předpokládáme, že rozptyl nezávisí na parametrech a a b, v druhém předpokládáme rozptyl související s očekáváním. Závěry jsou: – b, relativní rychlost růstu, roste s řadou oje a u homologních ojí, je nižší u rostlin bez oje. – a je relativně stabilní mezi prvními 4 hlavními oje. – dva modely odchylek vedou k podobným výsledkům.

Přístup MED k vyztužení zrnitých zemin geomřížemi

Diplomová práce se zaměřuje na digitální modelování metodou diskrétních prvků (MED) vyztužení zrnitých zemin geomřížemi. Hlavním cílem této práce je zlepšit pochopení mechanismů interakce mezi geomříží a zrnitými materiály, zejména těch, které souvisejí s mikro-mechanismy.

Přístup MED k vyztužení zrnitých zemin geomřížemi
Přístup MED k vyztužení zrnitých zemin geomřížemi

V perspektivě může tato práce přispět k vývoji a optimalizaci nových produktů pro konkrétní aplikace. Geomříže jako výztužné prvky pro zrnité vrstvy v minulosti prokázaly svou účinnost po celém světě. V mnoha případech tyto struktury poskytují řešení, které je často ekonomické, bezpečné a ohleduplné k životnímu prostředí. Avšak vývoj a Optimalizace tohoto řešení musí brát v úvahu složité interakční chování mezi výztuží a zrnitým materiálem.

složité interakční chování mezi výztuží a zrnitým materiálem
složité interakční chování mezi výztuží a zrnitým materiálem

Použití numerických metod schopných reprodukovat mechanické chování geomříže (roztažení, ohyb, střih a kroucení) a chování půdy v měřítku zrn v blízkosti geomříže (účinek válcování, tření a zátka) může významně přispět k lepšímu porozumění interakce zemina-geomřížka. Numerické modely založené na MED tuto možnost nabízejí a vyžadují pouze relativně malý počet parametrů. Neuspokojenou poptávkou však zůstává vývoj digitálního modelu geomříží představujících současné produkty. Tato práce obsahuje nový návrh modelování geomříží metodou diskrétních prvků založenou na použití deformovatelných prvků. Digitální vývoj byl prováděn pomocí otevřeného zdrojového kódu YADE. Jejich cílem bylo definovat obecnou geometrii geomříže skládající se z pramenů zploštělého tvaru, jak je tomu v praxi obecně. Numerické simulace zkoušek extrakce geomříží umožnily analyzovat interakční chování mezi sítí a zrnitou půdou a studovat postupnou mobilizaci tahových sil ve výztuži. Byly použity digitální vzorky obsahující sférické nebo nesférické částice (shluky tvořené několika vnořenými kuličkami) různých velikostí. Získané výsledky ukazují, že tvar částic a jejich relativní velikost (ve srovnání s velikostí otvorů geomříže) mají významný vliv na mobilizaci a intenzitu extrakčních sil. Rovněž bylo možné ověřit, že síly mobilizované v příčných pramenech geomříže během extrakčních zkoušek jsou výrazně nižší než síly v podélných pramenech, ale že nejsou zanedbatelné. Ačkoli stanovení kontaktních parametrů zůstává pro aplikace ve skutečných případech obtížné,

Rekonstrukce obličeje pomocí 3D zobrazování: morfometrická variabilita a počítačová implementace

Účelem rekonstrukce obličeje je obnovit tvář jednotlivce z morfologie jeho lebky. Tato technika se používá ve forenzní antropologii k poskytnutí nových důkazů při identifikaci lidských ostatků.

technika forenzní antropologie
technika forenzní antropologie

Cílem práce je vytvořit 3D kraniofaciální databázi Francouzů využívajících lékařské zobrazování, otestovat tradiční pravidla rekonstrukce a kvantifikovat morfologické korelace mezi kostní a kožní tkání. Nemocniční CT skeny (staré 18 – 96 let; poměr pohlaví 1,16: 1) byly zpracovány pomocí softwaru TIVMI k přesné rekonstrukci povrchů kostí a kůže.

kvantifikovat morfologické korelace mezi kostní a kožní tkání
kvantifikovat morfologické korelace mezi kostní a kožní tkání

Na 500 jedinců bylo podle přesného protokolu (ověřena opakovatelnost a reprodukovatelnost) umístěno více než 200 referenčních hodnot. Extrakce euklidovských vzdáleností umožnila otestovat několik tradičních pravidel a studovat specificitu a variabilitu tlouštěk měkkých tkání. Současně byly 3D souřadnice bodů analyzovány geometrickou morfometrií.

princip deformace syntetického obličeje
princip deformace syntetického obličeje

Mohly by být kvantifikovány kovariance mezi skupinami kostních a kožních bodů, stejně jako asymetrie, alometrie a vlivy věku a pohlaví na variace konformace. Tyto výsledky umožnily vývoj metody pro odhad polohy orientačních bodů obličeje a vytvoření (ve spolupráci s LaBRI) modulu rekonstrukce obličeje s názvem AFA3D. Na základě principu deformace syntetického obličeje tento software obnovuje nejpravděpodobnější tvar obličeje podle polohy 78 kraniometrických bodů.

Odhad mezikrystalových kontaktních sil měřením kinematického pole

V experimentálních studiích mikromechaniky zrnitých materiálů je dnes měření kontaktních sil mezi částicemi výzvou ve srovnání s mnohem lépe zavedenými nástroji a technikami pro kinematickou charakterizaci v měřítku částic. Tato disertační práce řeší tento ambiciózní problém.

Odhad mezikrystalových kontaktních sil měřením kinematického pole
Odhad mezikrystalových kontaktních sil měřením kinematického pole

Navrhovaný přístup zahrnuje dva aspekty: (i) experimentální charakterizaci kontaktní mřížky a kinematiky v měřítku částic, které lze provést standardními zobrazovacími technikami; (ii) numerický přístup schopný využít tato měření k odvození kontaktních sil. Jedním z omezení, které jsme si kladli, bylo ne spoléhat se pouze na znalosti geometrie částic a sítě kontaktů při provádění odečtu kontaktních sil. Za tímto účelem byly navrženy tři různé numerické techniky: metoda založená na pružnosti kontaktů (CEM), metoda založená na kontaktní dynamice (CDM) a metoda založená na elastoplastické rovnováze sestavy.

metoda založená na elastoplastické rovnováze sestavy
metoda založená na elastoplastické rovnováze sestavy

granulovaný (QSM). Každá z těchto technik je založena na přístupu rodiny metod diskrétních prvků; jde o DEM typu Cundall, nepravidelnou dynamiku kontaktů a přístup elastoplastického statického výpočtu. Nejedinečnost řešení je hlavním problémem zvolených technik a úzce souvisí s neurčitostí sil v systému. Tyto tři metody jsou nejprve představeny a ověřeny jejich aplikací na odhad sil v 2D granulárních systémech generovaných pomocí explicitních simulací DEM. Bereme tyto simulace jako „ideální“ experimenty v tom smyslu, že poskytují data podobná těm získaným z experimentů, avšak bez chyb měření.

Odhad mezikrystalových kontaktních sil měřením kinematického pole
Odhad mezikrystalových kontaktních sil měřením kinematického pole

Zjevnou výhodou této strategie je získání sad sil, které slouží jako autentický odkaz. Na tomto základě lze studovat hlavní aspekty ovlivňující stanovení sil. Zejména je zdůrazněna zásadní role historie nakládání a byla prozkoumána určitá řešení, která je zohlední při určování sil. Posouzení vlivu Byla také provedena chyba měření k předpovědi použitelnosti každé metody na skutečné experimenty. Je také poskytnuta krátká analýza variability řešení a nakonec byly učiněny pokusy odvodit síly z experimentů prováděných v zařízení 1gamma2epsilon.

Kinematika částic a konektivita byly hodnoceny pomocí techniky korelace digitálního obrazu
Kinematika částic a konektivita byly hodnoceny pomocí techniky korelace digitálního obrazu

Kinematika částic a konektivita byly hodnoceny pomocí techniky korelace digitálního obrazu. Byly objasněny výhody a nevýhody těchto tří metod. Vedou nás k tomu, abychom zvážili kombinované použití těchto tří metod, abychom mohli využít jejich silné stránky. V budoucnu bude vhodné uvažovat o zohlednění stability řešení – v konvergenčním algoritmu směrem k řešení – s nadějí na omezení variability řešení.

Příspěvek k novému modelu bederní páteře se zahrnutím pojivových tkání

Studie pohyblivosti bederní páteře je nejčastěji zvažována zvážením izolovaného působení anatomických prvků regionu.

Příspěvek k novému modelu bederní páteře se zahrnutím pojivových tkání
Příspěvek k novému modelu bederní páteře se zahrnutím pojivových tkání

Složitost a rozmanitost této anatomie vyžaduje přístup modelování, který se týká kostí, svalů a pojivových prvků této oblasti. Toto modelování se provádí na základě průřezu schematizovaného a převedeného do CAD softwaru CATIA, sítě SAMCEFIELD a lepení komponent SAMCEF.

ložitost a rozmanitost anatomie bederní páteře
složitost a rozmanitost anatomie bederní páteře

Druhá možnost také umožňuje přiřadit konkrétní mechanické vlastnosti každé ze složek. Deformace modelu vyvinutého v bederní oblasti působením napětí jsou poté porovnány s deformacemi pozorovanými při dynamické MRI.

Modelování a inverze hyperspektrálních obrazů: kvantifikace a zvážení reliéfu a obousměrné odrazivosti

Hyperspektrální zobrazování je rychle se rozvíjející technika, která umožňuje získávání kalibrovaných jasových obrazů ve velkém počtu úzkých a sousedících spektrálních pásem. Měřená svítivost je výsledkem interakce mezi slunečním osvětlením, atmosférou a povrchem země.

Modelování a inverze hyperspektrálních obrazů: kvantifikace a zvážení reliéfu a obousměrné odrazivosti
Modelování a inverze hyperspektrálních obrazů: kvantifikace a zvážení reliéfu a obousměrné odrazivosti

Aby bylo možné použít metodu detekce nebo klasifikace půdy, je nutné předem izolovat optické vlastnosti povrchu, přičemž je třeba se vyhnout jevům absorpce a rozptylu záření. V horské oblasti je nutná další korekce, aby se zohlednily rozdíly ve vzrůstajícím záření, které je vlastní reliéfu. Tato práce navrhuje novou metodu atmosférické a topografické korekce hyperspektrálních obrazů v refektivní doméně (0,4 µm až 2,5 µm). Tato metoda umožňuje vrátit se, ve čtyřech po sobě jdoucích krocích, k mapě odrazivosti nezávislé na podmínkách měření jasového obrazu. Nové modely byly vyvinuty zejména pro modelování dopadajícího osvětlení na scéně a rostoucí difuzní svítivosti.

Hyperspektrální zobrazování je rychle se rozvíjející technika, která umožňuje získávání kalibrovaných jasových obrazů ve velkém počtu úzkých a sousedících spektrálních pásem
Hyperspektrální zobrazování je rychle se rozvíjející technika, která umožňuje získávání kalibrovaných jasových obrazů ve velkém počtu úzkých a sousedících spektrálních pásem

První ověření provedené inverzí syntetických obrazů ukazuje dobrou shodu mezi obnovenou odrazivostí a počáteční odrazivostí. Studie citlivosti na vstupní data ukázala, že hlavním zdrojem chyb při inverzi je digitální výškový model. Nepřesnosti v nadmořské výšce nebo v orto-nápravě obrazu generují chyby v odrazivosti větší než ty, které se získají za předpokladu, že je země plochá. Měřicí kampaň prováděná během této práce je součástí projektu HYPERGEMME, jehož jedním z cílů je posoudit přínos hyperspektrálních snímků pro geologii. Také pohoří Maqsad (Omán), jehož geologická kartografie je dokonale zvládnuta, je přelétnuto hyperspektrálním zobrazovačem HYMAP. Měření získaná na zemi společností ONERA jsou určena k ověření kódu SIERRA.

hyperspektrální zobrazovačem HYMAP
hyperspektrální zobrazovačem HYMAP

Ve srovnání s povrchovou odrazivostí měřenou na místě se odhaduje odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP s přesností 5%. Navzdory mnoha nepřesnostem ohledně DEM tato kampaň také umožnila zdůraznit přínos topografické korekce provedené v SIERRA ve srovnání s kódy za předpokladu, že se jedná o pevnou půdu. jedním z cílů je posoudit příspěvek hyperspektrálních snímků ke geologii. Také pohoří Maqsad (Omán), jehož geologické mapování je dokonale zvládnuto, je přelétnuto hyperspektrálním zobrazovačem HYMAP. Měření získaná na zemi společností ONERA jsou určena k ověření kódu SIERRA. Ve srovnání s povrchovou odrazivostí měřenou na místě se odhaduje odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP s přesností 5%. Navzdory mnoha nepřesnostem ohledně DEM tato kampaň také umožnila zdůraznit přínos topografické korekce provedené v SIERRA ve srovnání s kódy za předpokladu, že se jedná o pevnou půdu. jedním z cílů je posoudit příspěvek hyperspektrálních snímků ke geologii.

odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP
odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP

Také pohoří Maqsad (Omán), jehož geologické mapování je dokonale zvládnuto, je přelétnuto hyperspektrálním zobrazovačem HYMAP. Měření získaná na zemi společností ONERA jsou určena k ověření kódu SIERRA. Ve srovnání s povrchovou odrazivostí měřenou na místě se odhaduje odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP s přesností 5%. Navzdory mnoha nepřesnostem ohledně DEM tato kampaň rovněž umožnila zdůraznit přínos topografické korekce provedené v SIERRA ve srovnání s kódy za předpokladu, že se jedná o pevnou půdu. je přeletěn hyperspektrálním zobrazovačem HYMAP. Měření získaná na zemi společností ONERA jsou určena k ověření kódu SIERRA. Ve srovnání s povrchovou odrazivostí měřenou na místě se odhaduje odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP s přesností 5%. Přes četné nepřesnosti týkající se DEM tato kampaň rovněž umožnila zdůraznit přínos topografické korekce provedené v SIERRA ve srovnání s kódy za předpokladu rovné základny. je přeletěn hyperspektrálním zobrazovačem HYMAP. Měření získaná na zemi společností ONERA jsou určena k ověření kódu SIERRA. Ve srovnání s povrchovou odrazivostí měřenou na místě se odhaduje odrazivost vrácená inverzí obrazů HYMAP s přesností 5%. Navzdory mnoha nepřesnostem ohledně DEM tato kampaň rovněž umožnila zdůraznit příspěvek topografické korekce provedené v SIERRA ve srovnání s kódy za předpokladu, že se jedná o pevnou půdu.

Pravděpodobnostní strategie aplikované na diskrétní numerické modelování: případ ochranných kamenných sítí

Cílem této výzkumné práce je vývoj digitálních nástrojů, které pomáhají při navrhování flexibilních sítí pro ochranu před padajícími bloky. Modely založené na metodě diskrétních prvků (DEM) mají vše nejprve vyvinut z přístupů modelování převzatých z literatury pro dvě flexibilní síte.

Pravděpodobnostní strategie aplikované na diskrétní numerické modelování: případ ochranných kamenných sítí
Pravděpodobnostní strategie aplikované na diskrétní numerické modelování: případ ochranných kamenných sítí

Hlavní rozdíl mezi dvěma studovanými sítěmi spočívá v povaze síťového listu: kruhového listu nebo listu ELITE. U sítě vybavené prstencovým plechem se vyvinutý konstrukční model ukázal jako dostatečný k získání kompromisu z hlediska relevance, přesnosti a účinnosti.

dosažení kompromisu nezbytného pro nový digitální vývoj
dosažení kompromisu nezbytného pro nový digitální vývoj

Na druhou stranu, pro sítě vybavenou kabelem ELITE byl pro dosažení takového kompromisu nezbytný nový digitální vývoj. je vyžadován efektivní model kompletní struktury pro sítě ELITE s přihlédnutím k prokluzu mezi kabely, které tvoří list. Pro integraci tohoto posuvného řešení byly navrženy dva přístupy. První přístup integruje prokluz, aniž by zohledňoval tření na rozhraní mezi kabely, zatímco druhý tento přístup zohledňuje. Tento druhý přístup však nelze použít v měřítku struktury kvůli příliš dlouhým výpočtovým časům.Vyvinuté modely sítí byly integrovány do pomocného nástroje pro návrh na základě návrhových přístupů. meta-modelování. Tento nástroj umožňuje provádět parametrické a citlivostní studie reakce struktury a také identifikovat optimální konfigurace struktury. Je zapotřebí kompletní práce efektivní pro sítě ELITE s přihlédnutím k prokluzu mezi kabely, které tvoří ubrus. Pro integraci tohoto posuvného řešení byly navrženy dva přístupy. První přístup integruje posuvné, aniž by zohledňoval tření na rozhraní mezi kabely, zatímco druhý to umožňuje. Tento druhý přístup však nelze použít v měřítku struktury kvůli příliš dlouhým výpočtovým časům.

Vyvinuté modely sítí byly integrovány do nástroje na podporu návrhu založeného na meta-modelování
Vyvinuté modely sítí byly integrovány do nástroje na podporu návrhu založeného na meta-modelování

Vyvinuté modely sítí byly integrovány do nástroje na podporu návrhu založeného na meta-modelování. Tento nástroj umožňuje provádět parametrické a citlivostní studie reakce struktury a také identifikovat optimální konfigurace struktury. Je zapotřebí kompletní práce efektivní pro sítě ELITE s přihlédnutím k prokluzu mezi kabely, které tvoří ubrus. Pro integraci tohoto posuvného řešení byly navrženy dva přístupy. První přístup integruje posuvné, aniž by zohledňoval tření na rozhraní mezi kabely, zatímco druhý tento přístup zohledňuje. Tento druhý přístup však nelze použít v měřítku struktury kvůli příliš dlouhým výpočtovým časům. Vyvinuté modely sítí byly integrovány do nástroje na podporu návrhu založeného na meta-modelování. Tento nástroj umožňuje provádět parametrické a citlivostní studie reakce struktury a také identifikovat optimální konfigurace struktury. Je vyžadována síť ELITE s ohledem na prokluz mezi kabely tvořícími web. Pro integraci tohoto posuvného řešení byly navrženy dva přístupy. První přístup integruje posuvné, aniž by zohledňoval tření na rozhraní mezi kabely, zatímco druhý tento přístup zohledňuje. Tento druhý přístup však nelze použít v měřítku struktury kvůli příliš dlouhým výpočtovým časům.Vyvinuté modely sítí byly integrovány do pomocného nástroje pro návrh na základě přístupů k návrhu. meta-modelování. Tento nástroj umožňuje provádět parametrické a citlivostní studie reakce struktury a také identifikovat optimální konfigurace struktury. Je vyžadována síť ELITE s ohledem na prokluz mezi kabely tvořícími web. Pro integraci tohoto posuvného řešení byly navrženy dva přístupy. První přístup integruje posuvné, aniž by zohledňoval tření na rozhraní mezi kabely, zatímco druhý to umožňuje. Tento druhý přístup však nelze použít v měřítku struktury kvůli příliš dlouhým výpočtovým časům. Vyvinuté modely sítí byly integrovány do nástroje na podporu návrhu založeného na meta-modelování. Tento nástroj umožňuje provádět parametrické a citlivostní studie reakce struktury a také identifikovat optimální konfigurace struktury.

CHRIS LUMSDEN

CHRIS LUMSDEN
CHRIS LUMSDEN

„Začal jsem chodit na setkání mladých Skautů se svým nejstarším synem,“ říká Lumsden. „Pak se mě zeptali, zda bych mohl převzít pozici vedoucího se smečkou mladých Skautů.“ Viděl jsem dopad, který měl skauting na mého syna a na sebe, podíval jsem se, co to dělá pro ostatní, a dospěl jsem k závěru, že jsem opravdu neměl na výběr. Byla to správná věc. “

Chris Lumsden od té doby pracoval ve skautu v různých pozicích, od Skautského vedoucího po různé pozice ve výborech, stejně jako asistenta vedoucího mladých Skautů, poté Skautského vedoucího pro oddíl 313, který je založený v Scientologické církvi Flag služební organizaci v městě Clearwater na Floridě.

Oddíl vítá skauty všech vyznání a je trvale považován za úspěšné oddíl, kde skauti i jejich vůdci využívají výcvikové programy, které mají k dispozici. Toto školení se Lumsdenovi hodilo, když vzal skupinu skautů na jednu z nejnáročnějších túr skautingu.

Vedoucí skautského oddíl 313 Chris Lumsdenbyl oceněn skautským mistrem roku v okrese Miccosukee v skautské radě Greater Tampa Bay.
Vedoucí skautského oddíl 313 Chris Lumsdenbyl oceněn skautským mistrem roku v okrese Miccosukee v skautské radě Greater Tampa Bay.

Lumsden a jeho kolegové vedoucí berou jednou měsíčně od září do května oddíl 313 kempovat do přírody a také během léta kdy v přírodě stráví jeden týden. Shromáždění 25 skautů mohou být bouřlivá a neposlušná skupina, ale Lumsden sám viděl, jak skauting pomohl chlapcům dozrát na zodpovědné mladé muže. Lumsden poukazuje na to, jak prostřednictvím pobytu v přírodě učí svou mládež ve Skautu plánovat, být soběstačný a pracovat v týmu, aby zvládli různé činnosti.

„Mám pocit, že skautská organizace pomáhá přeměnit naši mládež na naše budoucí vůdce,“ říká Lumsden. „Skauting vnáší mezi mládež vysoké morální principy, soběstačnost a odpovědnost za ostatní.“ Většina skautů se v průběhu roku – rok co rok – rozhoduje zapojit do několika komunitních projektů. A pozoroval jsem, že to přesahuje i do doby, kdy dospějí a už se neúčastní skautingu. “

V souladu s dobou Lumsden říká, že 313 oddíl skautský oddíl zahajuje nábor dívek a bude i nadále rozšiřovat svůj oddíl mladých Skautů.

Lumsden odhaduje, že v loňském roce strávil svojí dobrovolnou neplacenou činností asi 800 hodin.

„Hlavní věcí pro mě je pocit zodpovědnosti za moji komunitu a touha vidět, že i moji synové a skauti mají tuto odpovědnost,“ říká Lumsden. „Jsem velmi hrdý na to, že vidím skauty chodit ven a přispívat a vidět jejich vlastní pocit hrdosti za dobře odvedenou práci.“

Mechanické chování erodovaných půd: numerická studie založená na DEM

Nasávání může vyvolat ztrátu jemných částic v zrnitých půdách a následně změnu jejich mechanického chování. Tato práce si klade za cíl studovat důsledky této ztráty jemných částic na mechanické vlastnosti půd v makroskopickém a mikroskopickém měřítku pomocí metody diskrétních prvků (MED). Granulární vzorky složené ze sférických částic, jejichž velikost sleduje lacunární distribuci velikosti částic, jsou modelovány pomocí MED.

Mechanické chování erodovaných půd: numerická studie založená na DEM
Mechanické chování erodovaných půd: numerická studie založená na DEM

Kvůli vysokým výpočetním nákladům není modelován tok tekutiny prostorem pórů mezi pevnými částicemi. Místo toho navrhujeme znázornění vnitřního stavu půdy po zatopení podle tří úrovní rostoucí složitosti. Pro úroveň 1, vzorky považované za erodované se generují při dané hustotě a s procentem jemných částic menším než u původního vzorku. Úroveň 2 spočívá v odstranění frakce jemných částic z původního vzorku v daném napjatém stavu. Za tímto účelem navrhujeme metodu umožňující identifikovat volnou frakci složenou z částic, které se významně nepodílejí na podpoře napětí. Úroveň 3 si klade za cíl vzít v úvahu transport a blokování jemných částic zúžením v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou. Podstatný bod na této úrovni spočívá v popisu sítě pórů. Tato studie ukázala, že jemné částice mohou mít zanedbatelný účinek, pozitivní nebo negativní na mechanickou odolnost v závislosti na procentu pokut. Těžba jemných částic vede ke snížení mechanické odolnosti erodovaných půd. Ukázali jsme, že snížení mechanické pevnosti je větší, pokud jsou jemné částice odstraněny náhodně, než když jsou odstraněny pouze jemné částice ze sypké frakce.

transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou
transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou

Pro popis pórových sítí byla navržena nová metoda přidružení sousedních čtyřstěnů, které jsou výsledkem Delaunayovy triangulace. Tato síť pórů bude začleněna do modelu, který zohlední transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou. Ukázali jsme, že snížení mechanické pevnosti je větší, pokud jsou jemné částice odstraněny náhodně, než když jsou odstraněny pouze jemné částice ze sypké frakce. Pro popis pórových sítí byla navržena nová metoda přidružení sousedních čtyřstěnů, které jsou výsledkem Delaunayovy triangulace.

snížení mechanické pevnosti
snížení mechanické pevnosti

Tato síť pórů bude začleněna do modelu, který zohlední transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou. Ukázali jsme, že snížení mechanické pevnosti je větší, pokud jsou jemné částice odstraněny náhodně, než když jsou odstraněny pouze jemné částice ze sypké frakce. Pro popis pórových sítí byla navržena nová metoda přidružení sousedních čtyřstěnů, které jsou výsledkem Delaunayovy triangulace. Tato síť pórů bude začleněna do modelu, který zohlední transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou. byla navržena nová metoda pro přidružení sousedních čtyřstěnů, které jsou výsledkem Delaunayovy triangulace. Tato síť pórů bude začleněna do modelu, který zohlední transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou. byla navržena nová metoda pro přidružení sousedních čtyřstěnů, které jsou výsledkem Delaunayovy triangulace. Tato síť pórů bude začleněna do modelu, který zohlední transport a blokování jemných částic v prostoru pórů tvořeném pevnou kostrou.