Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III , Soběslav IČO 07323379

Datum vzniku a zápisu: 17. srpen 2018
Spisová značka: S 5016 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III , Soběslav IČO 07323379
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III , Soběslav IČO 07323379

Sídlo: Sídliště Svákov 705, Soběslav III, 392 01 Soběslav
Identifikační číslo: 07323379
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Ing. Pavel Zpěvák
Soběslav
Den vzniku členství: 26. duben 2018
Člen představenstva, místopředseda: Mgr. LENKA ŠTĚPÁNOVÁ
Soběslav
Den vzniku členství: 26. duben 2018
Člen statutárního orgánu: Ing. ONDŘEJ TOMŠA
Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 26. duben 2018

Společenství vlastníků domu Skuteckého 1705, Praha 6

Společenství vlastníků domu Skuteckého 1705, Praha 6, zapsané v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl S, vložka 8121 IČ: 279 58 388.
Sídlo: Skuteckého 1705/3A, 163 00 Praha 618 – Řepy

Datum vzniku a zápisu:
24. říjen 2007
Spisová značka: S 8121 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Společenství vlastníků domu Skuteckého 1705, Praha 6
Sídlo: Praha 6 – Řepy, Skuteckého 1705/3a, PSČ 16300
Identifikační číslo: 27958388
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Ing. Jaroslav Lejtnar
okres Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 9. červenec 2009
Člen představenstva, místopředseda: Ing. Milan Čečák
Praha
Den vzniku členství: 9. červenec 2009
Člen statutárního orgánu: EVA BULDRA
Praha
Den vzniku členství: 28. květen 2015

Tři typy společenství vlastníků jednotek

V českých právních předpisech se toto označení používá od roku 1994 ve třech různých, velmi odlišných významech.

Tři typy společenství vlastníků jednotek
Tři typy společenství vlastníků jednotek

Historicky vznikly a stále trvají tři typy právních vztahů podle dvou právních předpisů. Se všemi třemi významy označení „společenství vlastníků jednotek“ je možno se dnes setkat; existují vedle sebe stále, i po zrušení zákona č. 72/1994 Sb.

Společenství vlastníků Koliště 11, Brno, IČO: 29353548

1) Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994: Jde o bezformální skupinu vlastníků jednotek a zároveň spoluvlastníků společných částí domu. Nejedná se o právnickou osobu. Tato bezformální společenství vznikala rozdělením budovy na jednotky(1994) do dne 31. 12. 2013 a převodem jednotek novým vlastníkům. Tato společenství stále existují v těch domech, kde po rozdělení nejsou splněny podmínky pro vznik SVJ jako právnické osoby. Počet těchto společenství je odhadem kolem 6000 (nejsou ovšem nikde evidována). Vlastníci jednotek si mohou sjednat správu domu prováděnou pomocí jiné osoby (správce) na základě individuálních smluv. Pojem „společenství“ v tomto smyslu použil např. Ústavní soud v nálezu I. ÚS 646/04 ze dne 8. 3. 2005, když popsal jak se vytváří „vůle společenství (plurality vlastníků budovy)“.

Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994
Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994

Společenství vlastníků domu Jaselská 13, Brno IČO: 29301475
2) Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 Sb.: Toto společenství je právnickou osobou, vykonávající ze zákona správu domu se společnými částmi a jednotkami (1994). Tyto právnické osoby vznikaly od dne 1. 7. 2000 do 31. 12. 2013. Jejich vznik byl automatický (ze zákona), po splnění stanovených podmínek (bylo-li v domě alespoň pět jednotek ve vlastnictví tří různých vlastníků). Tyto právnické osoby se i nadále řídí ve svých vnitřních poměrech svými stanovami. Právní subjektivitu (právní osobnost) a právní způsobilost těchto osob upravuje zákon č. 72/1994 Sb. Tato (nyní zrušená) právní úprava zůstává vůči účastníkům závazkových a vlastnických vztahů účinná i nadále, viz § 3028 zákona č. 89/2012 Sb. Nedošlo totiž k jejímu nahrazení žádnou novější právní úpravou. V novém Občanském zákoníku zcela chybí přechodové ustanovení pro tyto právnické osoby a absentuje jakákoliv zmínka o nich (což je všeobecně známé opomenutí zákonodárce). Počet těchto SVJ (2000) je přibližně 51000.
3) Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 89/2012 Sb.: Jde o právnickou osobu, vykonávající ze zákona správu domu, rozděleného na jednotky (2012) ode dne 1. 1. 2014. Tyto právnické osoby vznikají po dni účinnosti nového Občanského zákoníku, od 1. 1. 2014. Jejich vznik je standardní, tedy založení přijetím zakladatelského dokumentu (stanov) všemi vlastníky jednotek v domě a následně vznik právnické osoby zápisem do veřejného seznamu (rejstříku). Tyto právnické osoby se ve svých vnitřních poměrech od počátku řídí speciální částí zákona č. 89/2012 Sb. o bytovém spoluvlastnictví. Ve věcech, které nejsou ve speciálních ustanoveních zákona upraveny odlišně, se použije část zákona č. 89/2012 Sb. o rozhodování spoluvlastníků společné věci (§ 1128 až § 1133). Počet těchto SVJ (2012) je přibližně 4000 a další právnické osoby tohoto typu vznikají průběžně. SVJ (2012) může vzniknout i pro dům s jednotkami (1994), kde nevzniklo SVJ (2000) do dne 31. 12. 2013. V tom případě je právní způsobilost SVJ (2012) omezena, vzhledem k odlišné definici jednotek (§ 3063 NOZ).

Morální principy: Snažte se druhým nedělat to, co byste nechtěli, aby oni dělali vám

Morální principy: Snažte se druhým nedělat to, co byste nechtěli, aby oni dělali vám

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití.
Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život.
„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz

Psychofarmaka: peníze s cejchem smrti

Psychofarmaka: peníze s cejchem smrti

Čelíme opravdu epidemii duševních nemocí? Kdosi celá desetiletí pracuje na tom, aby přesvědčil veřejnost, že existují léky, které jsou pro řešení každodenních lidských problémů nepostradatelné. Toto je malá ochutnávka, uvádějící DVD s dokumentem Peníze s cejchem smrti. Další informace a odpovědi na své otázky naleznete na www.cchr.cz

„Nejčastější souběžnou duševní poruchou u mužů s diagnózou schizofrenie byly poruchy způsobené užíváním návykových látek, u žen byly nejčastěji zastoupeny úzkostné poruchy. U mužů i žen s depresivní poruchou byla nejčastější souběžnou duševní poruchou některá forma úzkostné poruchy,“

Vykazování podezření z nesrovnalostí při čerpání prostředků EU

Vykazování podezření z nesrovnalostí při čerpání prostředků EU
Evropská komise zřídila za účelem zvýšení účinnosti boje proti podvodům s finančními prostředky Evropské unie (EU) svým rozhodnutím č. 1999/352 / ES ze dne 28. dubna 1999 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) se sídlem v Bruselu. OLAF je nezávislý úřad zodpovědný za provádění vyšetřování podvodů, korupce a jiných nezákonných činností, včetně pochybení v rámci evropských institucí.

Hlavním cílem OLAF je ochrana finančních zájmů Evropské unie, a tedy ochrana všech evropských daňových poplatníků, kteří financují rozpočet Evropské unie.

Ochrana finančních zájmů se stala jednou z priorit i pro Slovenskou republiku po jejím vstupu do EU. Ve smyslu Dohody o spolupráci uzavřené mezi sekcí kontroly a boje proti korupci Úřadu vlády ČR, útvarům působícím jako koordinační služba pro boj proti podvodům (AFCOS) na ochranu finančních zájmů Evropské unie a pro boj proti korupci a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) jakož i ve smyslu článku 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), je odbor Centrální kontaktní útvar pro OLAF (očku OLAF) sekce kontroly prvním místem kontaktu pro OLAF v České republice. Jeho úkolem je koordinace činností zaměřených na ochranu finančních zájmů EU na národní úrovni.

V rámci své činnosti přijímá i podání veřejnosti o podezření z poškození, resp. ohrožení finančních zájmů Evropské unie v České republice.

Nesrovnalostí se rozumí:
řízení subjektu nebo opomenutí subjektu čerpajícího prostředky Evropské unie takovým způsobem, že by mohlo dojít nebo dochází k neoprávněnému použití takových prostředků a k porušení práva České republiky nebo Evropské unie
podezření z podvodu v souvislosti s neoprávněným použitím prostředků Evropské unie

Pro hlášení podezření z nesrovnalostí zřídil Úřad vlády ČR e-mailovou adresu:
nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podněty s podezřením z nezákonné činnosti při čerpání prostředků EU mají obsahovat zejména tyto informace:

Základní údaje o projektu (název, číslo)
Informace o poskytovateli příspěvku
Informace o příjemci finančního příspěvku
Uvedení osoby, jíž se podezření týká
Popis skutečností, které vedou nahlasovateľa k podezření ze zneužití prostředků EU a datum jejich zjištění
podpůrná dokumentace

Efektivní brainstorming nebo jak jsme vytvořili z celé stěny

Vytvořit si profesionální a reprezentativní whiteboard na stěně barvou, nezvládne nezkušený tipek. OK, pokud se přimhouřit obě oči, tak v domácnosti nebo v malé firmě si nedokonalosti odpustíte a smíříte se s nimi. Ale pokud jste firma nad 10 zaměstnanců, škola, architekt nebo jste subdodavatel, potřebujete nás. Ne že by válečkování barvy nezvládl kde kdo, ale jde o samotnou předpřípravu stěny. Právě díky tomuto know-how Vám dáváme 10 letou garanci na popisovatelné plochu.

Efektivní brainstorming nebo jak jsme vytvořili z celé stěny
Efektivní brainstorming nebo jak jsme vytvořili z celé stěny

Zapomeňte na to, že poprosíte „Fera“, ať Vám vystírky stěnu. Mé zkušenosti říkají, že „stará škola“ jednoduše nestačí.

Popíši Vám, jak pracují naši technici:
Pedant, který se při natahování se sádrovou omítkou pomazlit. Při hlazení ji bude zkoumat a opravovat až do úplně posledního záděru. Skončí až když je stěna dokonale rovná a hlaďoučká. (Píšu o Vašem týmu? Ozvěte se nám, máme pro Vás unikátní spolupráci!) Takový typ člověka miluje to co dělá a je v tom nejlepší. Dobře to o sobě ví, zná svou cenu a zákazníci mu ji rádi platí. Je na svou práci hrdý! Přesně tato naše parta byla i u našeho klienta a vytvořili mu whiteboard z celé stěny přímo v zasedačce.

díky tomuto know-how Vám dáváme 10 letou garanci na popisovatelné plochu
díky tomuto know-how Vám dáváme 10 letou garanci na popisovatelné plochu

Jen tento člověk Vám vytvoří Vaše aktivum – STĚNU PRO brainstormingu.

Ideálním podkladem je tedy dokonale hladká stěna ze sádrové omítky, natažená buď to na sádrokartonu nebo omítce. Je dobře proschlá a vyzrálá alespoň 1-3 týdny. Obvykle se jedná již o pěkně bílou omítku, kterou pak stačí přemalovat bílou nebo průsvitnou barvou na Flipchart.

Jako první jsme si pozakrývali savou tkaninou podlahu, papírovou páskou rohy, strop a podlahu. Zabránili jsme tím zbytečné práci s mytím. V místnosti, kde se barva na tabule bude aplikovat, nesmí být prašno. V našem případě jsme měli dočasně svěšené interiérové ​​dveře, tak jsme místo nich nalepili tenkou malířskou fólii, která nám nevpustila prach dovnútra.flipchart-efarby-1

Obě složky barvy si otevřeme a slijeme jejich celé dohromady. Barvu dokonale promícháme a necháme cca 15 min zreagovat. Pokud se s barvou nezačne pracovat do 1,5 hod, znehodnotí se. Celý obsah zgelovatie a je nepoužitelný. Proto jsme v mírném stresu a hned se pouštíme do malování.

Jako první si malým pěnovým válečkem natřeme rohy. Hned potom mácím 18cm válec do vaničky s barvou, dobře ho pootierame a začneme válečkovat. Na stěnu nanášíme barvu vertikálními tahy, přičemž dobře roztíráme. Pokud bychom si před malováním nový váleček namočili do mýdlové vody a nechali ho proschnout, nepouští by nám vlas. No co jsme lidé a zapomněli jsme ?

Vlásek ihned kolega odstraní a místo se ještě za mokra znovu proběhne barvou. Není tak nic znát. Pokud by nám tam vlas zůstal, je to vada. Při mytí fixy ze stěny by stěně dělali šmouhy. I proto jsou při malování jedné stěny potřebné čtyři ruce.

Velkým válcem nám to jde od ruky a ani se nenadějeme a máme vymalovanou celou stěnu.

Úplně postačí nátěr stěny v jedné vrstvě. Barva proschne do 24 hodin a hned potom je připravena na první myšlenkovou mapu.

flipchart-efarby-2Jak jsem zmiňoval na začátku cena za takovou fixem popisovatelné stěnu není zanedbatelná. Pokud bych chtěl dětem do dětského pokoje vytvořit něco takového tak z ekonomického pohledu bych volil tabulovou barvu popisovatelné křídou.

Pokud jste však majitel firmy a párkrát do měsíce míváte v zasedačce poradu, tak pro vyložení myšlenek z hlav Vašich kolegů na obrovskou stěnu, je toto řešení jako stvořené.

Pokud si kupujete takového aktivum, tak 87 € za m2 stěny pořízené pedantně s garancí 10 let je zanedbatelná částka. Cena je již včetně materiálu, práce, dopravy a všeho potřebného pro dokonale popisovatelné stěnu. A pokud zavoláte ihned, tak Vám k tomu ještě přibalíme i startovací balíček – fixy a utěrku. Hotový teleshoping

Z našeho brenchmarkingu, který jsme dělali na 7 eshopech ze dne 2.6.2014 nám vyšlo následující:

– m2 Whiteboard (kancelářské tabule) stojí v průměru 156 €. V ceně je doprava a instalace

– m2 naší barvy stojí 87 €. Cena je za kompletní řešení na klíč, garance na námi vytvořenou stěnu po dobu 10 let + dárek (startovací příslušenství)

Úřad vlády ČR dává při tvorbě strategie regionálního rozvoje relevantní prostor partnerům z VUC

„Vyšší územní celky jsou při tvorbě a naplňování strategie naši klíčoví partneři, proto se s nimi nesetkáváme poprvé. Tady v Banské Bystrici jde po Praze, Ostravě a Košicích už o čtvrté v pořadí, které inicioval Úřad vlády ČR. Dialog s partnery a získávání zpětné vazby jsou důležité pro správné nastavení komplexních procesů při tvorbě politiky vlády v souvislosti s regionálním rozvojem, „řekl ředitel odboru strategie a metodiky sekce regionálního rozvoje ÚV SR Roman Havlíček na tiskovém brífinku během pracovního setkání zástupců sekce s vedoucími pracovníky útvarů odpovědných za koncepční řízení a management regionálního rozvoje v působnosti vyšších územních celků.

„Na území Královéhradeckého kraje se nachází hned 5 z 15 ti nejméně rozvinutých okresů, proto jsme velmi rádi, že se o regionálním rozvoji a snižování rozdílů v rámci Slovenska bude mluvit právě u nás,“ konstatoval Jan Lunter, předseda BBSK. Zdůraznil, že je nezbytné podporovat zejména malé podnikatele, malé podniky, regionální značky apod, přičemž základní podmínkou rozvoje je dobrá infrastruktura.

Kromě promluv hosty a prezentace úřadu vlády bylo vysoce hodnoceno i vystoupení místopředsedy ZMOS a primátora Spišské Belé Štefana Bieľaka, ve kterém jasně pojmenoval problémy v koordinaci a koncepčním řízení regionálního rozvoje. Množství podnětů na řešení těchto problémů přinesl dynamický brainstorming ze strany zástupců VÚC či regionálních rozvojových agentur. Jeho výsledky budou součástí východisek při tvorbě strategie regionálního rozvoje, kterou úřad vlády ČR plánuje připravit do konce roku 2018.

Součástí akce byly i informace o připravované výzvě k podávání žádostí o podporu projektů týkajících se regionálního rozvoje, kterou úřad vlády plánuje prostřednictvím sekce regionálního rozvoje vyhlásit do konce února 2018.

Další setkání zástupců sekce regionálního rozvoje s partnery zastoupenými v pracovní skupině pro tvorbu strategie se uskuteční 15.2.2218 v Hotelu Bôrik v Bratislavě.

Jsi akční žena a chceš podnikat, ale bojuješ se smysluplnou myšlenkou?

Jsi akční žena a chceš podnikat, ale bojuješ se smysluplnou myšlenkou? Nebo máš v hlavě spoustu nápadů, ale nevíš se rozhodnout, který je ten pravý?

Existuje množství technik, které ti za předpokladu, že skutečně chceš, pomohou přijít na geniální podnikatelskou myšlenku. Dostat se k super nápadu můžeš s naprostou lehkostí například při žehlení nebo jakékoliv automatické činnosti. Mně osobně se stává, že nápady ke mně přicházejí v noci, když se nacházím v úrovni lehkého spánku. Pak si na nich matně vzpomenu až někdy během dne. K dobré myšlence tě inspiruje i rozhovor, nové místo či lidé … Inspirace přichází často nečekaně.

Umíš si tedy představit samu sebe jako tvůrce vlastního nápadu a si sžít s myšlenkou být sama sobě šéfem? Cítíš vzrušení při představě, že se vydáš vlastní cestou a vybuduješ si svůj vlastní byznys?

Jsi akční žena a chceš podnikat, ale bojuješ se smysluplnou myšlenkou?
Jsi akční žena a chceš podnikat, ale bojuješ se smysluplnou myšlenkou?

Každý člověk má sny a spoustu nápadů. Uměním je však dostat je ven a použít je efektivní v tomto světě! Pojďme se společně soustředit na tvorbu byznys ideje. Ponor se do procesu myšlení a soustřeď se na skutečně dobrý nápad. Uvažuj a odpovídej si na otázky. Ideální si piš všechny myšlenky na papír.

Jakým způsobem si peníze vydělávám momentálně teď?
Nejrychlejší a nejjednodušší cesta je rozvíjet to, co už víme. Uvažuj nad tím, zda to, co momentálně děláš v práci, víš dělat i na volné noze. Zároveň se soustřeď na to, co miluješ a jak to lze propojit. Například pracuješ v oblasti PR a miluješ cestování. Začni dělat na volné noze a zákazníků si vybírej z preferované oblasti. Soustřeď se na firmy z cestovního ruchu. Oslů všechny možnosti nebo se staň expertem ve své oblasti a zároveň poradcem.

Uvažuješ, jaké jsou tvé touhy? Co opravdu ráda děláš?
Kdy zapomínáš na čas? Při které činnosti si skutečně koncentrovaná tak, že se nesoustředí na nic jiného? Při čem pociťuješ skutečnou radost a vášeň, která tě naplňuje? Pokud máš pocit, že momentálně nemáš žádnou vášeň, soustřeď se na sebe. Věnuj se sama sobě alespoň hodinu týdně a soustřeď se na to, co ti dělá radost. Mysli jen na sebe. Tato samotná činnost ti postupně vytvoří v hlavě tvůrčí a inspirativní prostor a nápady určitě přijdou.

Uvažuj o soukromí: V čem si opravdu dobrá? A co ti až tak nejde od ruky?
Například si poznamenej: jde mi to s dětmi, uvažuji vždy v číslech, mám obrazotvornost … Jen si tyto poznatky zapisuj na papír, zatím ti nemusí dávat smysl. Na druhé straně si spíš opět vše, co ti napadne v negativní konotací. Co ti opravdu nejde a nerada to děláš? Například nerada se setkávám se spoustou cizích lidí. Nevím to a nerada se prezentuji …

Co ti chybí?
Uvažuj, co ti chybí v tvém životě. Jaký produkt nebo servis by si přivítala jako máma, jako žena, jako manželka, přítelkyně … Uvažuj v jakékoli soukromé sféře svého života. S jakými výrobky nebo službami by byl tvůj život krásnější, šťastnější, jednodušší … Co by ti ušetřilo například čas? Na co si stěžují tví sousedé, kamarádi, kolegové? Poslouchej své přátele. Jaký problém řeší? Pokud je tvůj mozek nastaven v rovině „nápad“, objevíš najednou při obyčejných činnostech či setkáních potenciál pro nápad právě tam, kde někdo řeší problém nebo nedostatek.

Přejdi si svůj dosavadní životopis
Podívej se detailně na všechny tvé předešlé pracovní zkušenosti. Uvažuj při každé pozici nad jednou věcí, kterou si tam prováděla skutečně s radostí. Napiš si postupně seznam a z něj následně zkus vypracovat témata. Miluješ práci s lidmi? Cítíš se komfortně, když si na čele? Rada pracuješ na projektech samostatně? Nebo ráda buduješ komunitu a upevňuješ tým? Pořádně analyzuj svůj životopis a najdi v něm záchytné body pro sebe.

Jak budeš vydělávat peníze?
Podívejme se na to, co zákazníkům nabídneš. Jsou to tvé zkušenosti, dovednosti, služby? Možná si od tebe budou kupovat hmotný produkt. Pokus se myslet na různé skupiny zákazníků. Od těch, kteří si budou chtít na začátek vyzkoušet jen nějaký drobný produkt, čili nebudou chtít investovat hned víc, až po klienty, kteří budou s tebou úzce propojeni a budou nakupovat vysokou kvalitu a větší množství z tvého produktu. Je dobré mít hned několik druhů zákazníků. Pokud škálu zákazníků, rozklad tím zároveň efektivně možné riziko. Když ti vypadne jeden druh „velkého“ zákazníka, mohou ti ho nahradit tři „malí“. Několik proudů – několik příjmů. V konečném důsledku si můžeš vybrat, co se ti více osvědčuje a soustředit se na to.

Každý je na webu
Pokud hledáš online a zjišťuješ, že tvůj nápad už není originální, není to úplně dobrý postoj. Opak je pravdou. Pokud podobný nápad funguje, znamená to, že je po něm zřejmě poptávka. Je jen a jen na tobě doladit nápad tak, aby obsahoval přidanou hodnotu a byl pozitivně rozeznatelný mezi jinými produkty v segmentu.

 

pravoslavná církev na Ukrajině

Metropolity Lovčanský Gabriel, Varna a Velký Preslav Jan, Vidinsky Daniel vyjádřili své názory na alarmující situaci, v níž se nachází pravoslavná církev na Ukrajině. Prohlášení vydané dne 9. října 2018 na oficiálních stránkách bulharské pravoslavné církve uvádí:

Svatý synod bulharské pravoslavné církve – bulharský patriarchát (BOC-BP) považoval dopis z vrcholu na schůzi dne 04.10.2018. Č. 599 ze dne 3. října 2018, patriarcha Moskvy a celého Ruska Cyril ohledně alarmující situace pravoslavné církve na Ukrajině a akcí patriarchátu Konstantinopolu na kanonickém území Ruské pravoslavné církve – Moskevského patriarchátu v uvedeném státě.

Po přečtení dopisu byly během diskuse vyjádřeny různé názory. Každý z vysoce respektovaných kolegů biskupů, kteří se chtěli podělit o své názory na danou problematiku, měl možnost tak učinit.

Na základě svého hierarchického svědomí vyjadřujeme následující úvahy:

V první řadě se zdá, že existuje rozpor mezi motivy, které uvedl patriarchát Konstantinopolu, pokud jde o jeho jednostranný zásah do záležitostí jiné místní církve, a to, co se v současné době děje v důsledku tohoto zásahu. Tvrdí se, že existuje hledání způsobů, jak překonat rozdělení, které existuje mezi ortodoxními lidmi na Ukrajině, avšak v současné fázi ortodoxní, kteří vyznávají svou duchovní jednotu s kanonickou ukrajinskou církví moskevského patriarchátu, procházejí násilím a lidskými oběťmi. Člověk si klade otázku, co se stane s těmito lidmi, pokud v důsledku záměrů deklarovaných Konstantinopolem vznikne na Ukrajině další kanonická ortodoxní struktura spolu s kanonickou ukrajinskou pravoslavnou církví moskevského patriarchátu?

Zapomněli jsme na to, co vládní zásahy do záležitostí BPOC-BP vedly během období smutného odloučení let 1992-2004, když s pomocí církevních sborů tehdejšího politického úřadu byla schizmatická církev zabavena sérií kostelů, klášterů, průmyslových podniků a financí naší pravoslavné církve? Kdo převezme odpovědnost za všechny ty lidi na Ukrajině, jejichž život bude ohrožen v okamžiku, kdy budou bránit svatyně – chrámy a kláštery, když odejdou registraci ze současné kanonické pravoslavné církve, ke které patří, což je otevřeně politika Ukrajiny?

Připomeňme si slova nezapomenutelného Metropolita Nevrokopskyho Natanaela, která byla v roce 1998 v rozšířené nadregionální radě All-Ortodoxní v roce 1998 napsána: „Ptám se sám sebe, na koho jsem duchovní? Politická moc nebo církev? Často říkám, že jsem se stal knězem, abych poslouchal sako, ne kalhoty. My, kněží, nezasahujeme do politiky a nechceme, aby politici zasahovali do církevních záležitostí “(Z aktů Rady v roce 1998 v Sofii).

Zadruhé, jsme obzvláště znepokojeni hlubokým rozporem mezi zdůvodněním Konstantinopolského patriarchátu jeho činností a kanonicko-právním řádem existujícím v pravoslavné církvi po tisíce let. Odkazuje se na dokumenty z více než třiceti sty lety, které se týkají udělování nebo neudělení práv k jurisdikci moskevského patriarchátu Konstantinopole, a moskevský patriarchát je obviněn z zmocnění k soudní pravomoci nad metropolí Kyjeva. Prohlášení o porušení těchto práv je však učiněno tři sta let po vydání příslušných dokumentů. Podobné spory o území a právo na jurisdikci jednoho nebo druhého biskupa se dnes neobjevily. Je obzvláště důležité připomenout 133. vládu Kartágské místní rady z roku 419, která stanovila období tří let, během nichž je přípustné uvažovat o nárocích území, které náleží do pravomoci biskupa. 17. pravidlo IV. Ekumenické rady a 25. pravidlo VI (Trullan) ekumenické rady, shodné s tím, určují omezení třiceti let pro spory týkající se příslušnosti farnosti k diecézi tohoto pravicového biskupa.